ماه: فوریه 2022

بيست سال اقتصاد نخبه سالار و فرصت های پيش آمده برای تغيير ساختار نئوليبراليسم نيروئی چون جاذبه زمين نيست بلكه ساختاری است مصنوعی، بهمان صورتی...
تعريف دمكراسى با اصول صورى و قواعدى مثل ” تحمل” حاكميت قانون ، آزاديهاى مدنى، مشروطيت به قانون اساسى، حكومت”محدود” يا مس‏[ول” نمايندگى) در مقابل...
هرچه ماركس‏ جامعه مدنى را بيشتر ناديده مى‌گرفت و از ارزش‏ آن مى‌كاست، سوسياليسمى را فرمولبندى ميكرد كه بى پشتوانه بود، سوسياليسمى بود كه بقدرت...