مطالب مرتبط جهانی شدن

 

جهانی شدن جلد اول


جهانی شدن جلد دوم


بحثی پیرامون پسامدرنیسم ! نوشته‌ : دگ هنوود ترجمه : دكتر مرتضی محیط


جامعه فراصنعتی در راه ! نویسنده:  دانیل بل مترجم: سپیده گوران


سقوط ! نویسنده: دانیل بل – مترجم: ص. مهرداد


ویژ‌گي‌های برجسته اقتصادهای فراصنعتی! (نقد و بررسی آری آلوین تافلر)

نویسنده:بوریس فرانكل – فرهنگ توسعه


دوران های قدرت ! نوشتاری از فرانسیس فاکس و ریچارد. ا. کلوارد – برگردان: مهرنوش کیان


اقتصاد آمریکا: بازگشت رکود! مانتلی ریویو – مترجم: نازیلا برگ شادیچهره جديد سرمايه


چهره جديد سرمايه داري،کندي رشد اقتصادي، مازاد سرمايه و کوهي از وام !  سردبيری مانتلی ريويو – ترجمه: مرتضي محيط


جهانی شدن جلد سوم


جهانی سازی  به معنی تجارت آزاد نیست ! ديويد مك‌نلي – برگردان ا.جواهريان

ُبعدهای سه‌گانه امپرياليسم جديد ! ميشل هوسون – برگردان: ب. کيوان

نظام جهانی سرمايه‌داری و تحليل‌های تئوريک آن! رمی هره را – ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی

“توسعه” حقيقت يا اسطوره؟ سميرامين در گفتگو با “سرژ لاتوش”- برگردان: مجتبى طالقانى

جهانى شدن سرمايه‌دارى! الن ميكسنز وود – ترجمه: ف.م. هاشمى

سرمايه‌داري در نقشِ اقتصادي جهاني ! مصاحبه‌ي هوک گوتمان با هري مگداف

بلوک سرمایه داری غرب زیر هژمونی امپراتوری امریکا

معرفی رویکرد لیو پانیچ و سام گیندین

حسن آزاد و سهراب سپیدرودی