ماه: دسامبر 2022

استادیار جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل کالج بوستون اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سه ماه گذشته نقطه‌ عطفی در مبارزات سیاسی در کشورمان در دهه‌های گذشته...