ماه: ژوئن 2019

دولت و دموکراسی اصلی لوچیو‌کولتی  رالف‌میلی  بند‌ مارتین‌کارنوی  ‌ امبرتو‌چرونی  نیکولاس‌پولانتزاس  کالین‌بارکر  ‌7931 اردبیهشت‌ ‌ نشر‌بیدار ‌ چاپ‌اول...
مایلم تحلیل خود را از آنچه که «بوم شناسی تخریب» (The Ecology of Destruction) می‌نامم، با اشاره به فیلم «بسوزان!» (Burn) ساخته گیللو پونته کوروو...