گذار به سرمایه داری

اشاره مارکسیسم سیاسی از جریان‌های اندیشه‌سازِ مهمِ معاصر در سنت تفکر مارکسیستی است که آثار ارزشمندی در پهنه‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه‌ی سازوکار گذار از...
دوره‌ی دوم: بحث برنر برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف  transition-to-capitalism-part two2 کلیک کنید در نیمه‌ی اول قرن بیستم، اغلب صاحب‌نظران در تحلیل ظهور سرمایه‌داری...