مطالب مرتبط دفتر های بیدار

دفتر 11- مارکس و طبقات

طبقه و تحليل طبقاتی نويسنده: گوگليلمو كارچيدی ترجمه: روبن ماركاريان


طبقات در تئوري ماركس !ديويد بي هوستن -دانشگاه پيست بورگ


تحليل طبقاتی، تاريخ و رهايی نويسنده: اريك اولين رايت مترجم: سارا محمود


دفتر 9 – مارکسیسم و مسئله انسان

انسان گرایی مارکسیستی ! میشل لووی


امید به سوسیالیسم در ژرفنای تاریگی ! نورمن جراس


انسان بهینه ! ماری فریترهند


انسان در سنت لیبرالی و سوسیالیستی ! استفانو پتروسیانی


انسان گرایی انقلابی ارنست مندل ! میشل لووی

دفتر8- در معرفی و نقد مارکسیسم تحلیلی

آيا “ماركسيسم تحليلى” ماركسيسم است؟نوشته مايكل لبووتيز ترجمه بابك پرويزى


در دفاع از ماركسيسم تحليلى -نوشته تامس‏ مير – ترجمه بابك پرويزى


از وهم گرايى الزامى تا گزينش‏ عقلى؟ نقدى بر تئورى گزينش‏ عقلى نئوماركسيستى- رونالد.ا.كيف


دفتر بیدار  6: ویژه جامعه مدنی

 بیدار  6

 

 

 


تكامل مفهوم جامعه مدنى ! هانت – مترجم ی آبخون

جامعه مدنى در سرمايه‌دارى و سوسياليسم ! الوين گولدنر – برگردان: ح رياحى

“جامعه مدنى” وتهى شدن ارزش‏ دمكراسى ! ِلن ميك سينز_ وود _لندن


گرامشى و مفهوم جامعه مدنى ! نگارش‏:نُربِرتو بوبيو – برگردان: پرويز آذر


 گرامشى، جامعه مدنى و بوروكراسى


جامعه مدنى: بررسى سودمندى يك اصطلاح تاريخى ! كريشان كومار

از كالج كينر دانشگاه كنت دركانتربورى – ترجمه ح . رياحى 


باز هم جامعه مدنى: پاسخى به مقاله “خودساماندهى  اجتماعى، فرهيختگى و جامعه شناسى” ! نوشته كريستوفر برايانت*


تام پين و جامعه مدنى ! نوشته: مليسالين

 

دفتر های بیدار شماره یک –  مارکسیسم و اگاهی طبقاتی