در نقد نئولیبرالیسم

بيست سال اقتصاد نخبه سالار و فرصت های پيش آمده برای تغيير ساختار نئوليبراليسم نيروئی چون جاذبه زمين نيست بلكه ساختاری است مصنوعی، بهمان صورتی...