جهانی شدن

در نگاه اول، چنين به نظر مي‌رسد كه تمامي نظريه‌پردازان جامعه فراصنعتي طرفدار اقتصادي هستند كه مبتني بر منابع انرژي احياپذير عدم تمركز، واحدهاي اقتصادي...
من یقیناً نخستین كسی نیستم كه یادآور می‌شود پسامدرنیسم ایدئولوژی‌ای است سخت متكی به انكار تاریخ. درواقع درون‌مایه شماره مخصوص مانتلی ریویو در تابستان گذشته راجع...
هري مگداف از نظريه‌پردازانِ مارکسيست است. او بود که براي نخستين بار نظريه‌ي امپرياليسم بدونِ مستعمره را ارائه کرد، که در سال‌هاي اخير شکلِ غالبِ...
برای انديشمندان کلاسيک: لنين، لوکزامبورگ يا بوخارين موضوع تئوری امپرياليسم تنها آن چه که امروز آن را رابطه‌های شمال – جنوب می‌نامند، نبود. موضوع در...
ساختارهای ملی سرمايه‌داری در نخستين گام به گونه‌ي محلی و در پيوند با يک بازار خانگی کارکرد دارند و بازتوليد می‌شوند؛ در اينجا کالاها، سرمايه و...