درباره­ی سوژه­ی انقلابی(جلد اول)

نويسندگان:ر.آلبریتون، م. لووی، م. دی. یتز، ه.کلیور، و. سمپن، ا.کالینیکوس، ف.ی. گاپاسین، ا. مندل

مترجمان: ح.آزاد، ف. اسدپور. ر. آغاجری، م. دلاآشوب، ی. میظر و خ. ورمزیاوری، و. تقوی، ش. م. بهرنگ، مهرداد

انتشارات بيدار

طرح روي جلد: علی

 آدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar)

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

در سوئد:

Andishe

Box2233

40314Götenborg

sweden

فهرست

نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه …………………..رابرت آلبریتون5……………

 

آیا طبقه­ی کارگر می­تواند جهان را تغییر دهد؟………… مایکل د. یتز……..….…….19

 

کار، ارزش و سلطه………………………………………………. هَری کليور………………….. 41

کارگران اروپا………………………………………………………………………………………. 65

جنبش­های كارگري آيا اميدی هست؟……ف. ای. گاپاسين و م. دی. ييتس…………………. 81

ماركس: پيروزى و اسطوره……………………………….الكس كالينيكوس…………………. 95

عامل دگرگون­ساز در شرایط کنونی کدام است؟……………. ورنر سپمن……………………..103

سوژه انقلابی در مارکسیسم لوکاچ………………………………………..میشل لووی………………….121

نقش پرولتاریا……………………………………………………………….. ارنست مندل……………………..131