هری مگداف  (وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ!)

   وفادار به سوسياليسم تا دم مرگ (مجموعه مقاله)

  • هری مگداف
  •  مترجمان:
  • م. محيط
  • ن. کیان
  • ب. کیوان
  • ک. بویری
  • قیمت 10 یورو
  • طرح روي جلد: كريم
  • انتشارات بيدار
  • مرداد 1383

آدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

Andishe

Box 2233

40314 Götenborg

Sweden

فهرست