مبارزه طبقاتی برنامه ارفورت

 

کارل کائوتسکی

 

ح.ریاحی

فهرست

مقدمه

  فصل نخست : نابودى توليد خرد                   

1 _ توليد خرد و مالكيت خصوصى

2 _ كالا و سرمايه

3 _ شيوه توليد سرمايه دارى

4 _ مبارزه مرگ و زندگى توليد كوچك

  فصل دوم : پرولتاريا                                 

1 _ از شاگرد تا پرولتاريا

2 _ دستمزدها

3 _ تلاشى خانواده پرولتر

4 _ فحشا

5 _ ارتش‏ ذخيره صنعتى

6 _ افزايش‏ تعداد پرولتاريا، پرولتارياى  تجارى و تحصيلكرده

  فصل سوم : طبقه سرمايه دار                      

1 _ تجارت و اعتبار

2 _ تقسيم كار و رقابت

3 _ سود

4 _ (اجاره ) رانت

5 _ مالياتها

6 _ سقوط نرخ سود

7 _ رشد توليد بزرگ ، سنديكاها و تراست ها

8 _ بحرانهاى اقتصادى

9 _ اضافه توليد مزمن

  فصل چهارم : ثروت اشتراكى آينده            

1 _ اصلاح اجتماعى و انقلاب اجتماعى

2 _ مالكيت خصوصى و مالكيت مشترك

3 _ توليد سوسياليستى

4 _ مفهوم اقتصادى حكومت

5 _ سوسياليسم دولتى و سوسيال دموكراسى

6 _ ساختار دولت آينده

7 _ الغاى خانواده

8 _ مصادره داراييها

9 _ تقسيم توليدات در حكومت آينده

10 _ سوسياليسم و آزادى

  فصل پنجم : مبارزه طبقاتى                 

1 _ سوسياليسم وطبقات دارا

2 _ نوكران و .جيره خواران

3 _ زاغه ها

4 _ جوانه هاى پرولتارياى مزد بگير

5 _ پيشرفت پرولتارياى مزد بگير

6 _ كشاكش‏ بين گرايشات تعالى بخش‏ و تحقيرآميزى كه بر پرولتاريا اثر ميگذارد

7 _ بشردوستى و قانون كار

8 _ جنبش‏ سنديكايى

9 _ مبارزه سياسى

10 _ حزب كارگر

11 _ جنبش‏ كارگرى و سوسياليسم

12 _ حزب سوسياليست _ اتحاديه جنبش كارگرى و سوسياليسم

13 _ خصلت بين المللى جنبش‏ سوسياليستى

14 _ حزب سوسياليست ومردم