مترجم: شهاب شاكري   اشاره: مايكل.اي ليوويتز (z(Michael A.Lebowit استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه <سيمون فريزر> در ايالت بريتيش كلمبياي كانادا است. وي نويسندهِ كتاب هاي <فراسوي سرمايه:...
مقدمه چگونه می­توانیم مبارزه جمعی­مان را علیه سرمایه­داری سازمان دهیم که قادر به درهم شکستن آن و رفتن به سوی دنیای دیگر شویم ؟ روش...