ماه: مارس 2022

مقدمه چگونه می­توانیم مبارزه جمعی­مان را علیه سرمایه­داری سازمان دهیم که قادر به درهم شکستن آن و رفتن به سوی دنیای دیگر شویم ؟ روش...