در نقد نئولیبرالیسم

“فردريش فون هايك” فيلسوف و اقتصاددان مشهور اتريشي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان و مدافعان نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. او كه در سال 1899 به‌دنيا آمده...
فلسفه هاى مضاف در جهان، ولى به خصوص در ايران، مباحث جديدى به شمار مى آيند. خصوصيت فلسفه هاى مضاف محدوديت موضوع و تخصصى بودن آنها است: فلسفه...