به سوی سوسیالیسم

نويسنده:اندي پولاك برگردان: ح. آزاد با روي آوردن كشور‌هاي به اصطلاح سوسياليستي به سرمايه‌داري و گسترده‌تر و عميق‌تر شدن سلطة سرمايه، اعتقاد به امكان برپايي سوسياليسم...