گوناگون

جدال مخالفين ماركسيسم با ماركسيسمدر ایران از همان قدم اول، دعوائی بوده است يك جانبه و يك سويه و نابرابر و در نهايت دعوائی بوده است...
اگرچه گوهر اصلی و اساسی كتاب گرته برداری بسيار ناشيانه ای از كتاب «استبداد شرقي» ويتفوگل است كه همانند ايشان جوامع شرقی را بناشده «...