گوناگون

٭ در دهه هفتاد دريافتم كه ماركسيسم كلاسيك نياز به رفرم دارد ٭ پرولتارياي كامپيوتري شب ها كوفته تر از پرولتارياي سنتي به خانه باز...
مقدمه چگونه می­توانیم مبارزه جمعی­مان را علیه سرمایه­داری سازمان دهیم که قادر به درهم شکستن آن و رفتن به سوی دنیای دیگر شویم ؟ روش...