گوناگون

از هنگام دریافت درخواست شرکت در این کنفرانس، و تأمل درباره‌ی موضوع، طنز کوچکی به ذهنم خطور کرده است. سال‌ها پیش، من در نخستین سیر...
پدیدارشناسی اشاره: نوشته ی حاضر متن بخش نخست از درس گفتارهایی است پیرامون «پدیدارشناسی»روح هگل که در سال 1367 و در جریان دورهای از کار...
انتخاباتی که در حال حاضر در امریکا جریان دارد، از بعضی جهات شبیه وضعیتی است که جورج بوش در 8 سال پیش برای اولین بار به...