بدون دسته بندی

هکتور اگردانو، در مورد آخرين کتاب هاروي با عنوان “راز سرمايه، بحران اقتصادي و پاسخ چپ” با او در نيويورک به گفتگو نشسته است. س-...
میزانِ دقیقِ سقوط نقدینگی و اهمیت این حادثه، به علت بحران در بخش بازار رهن مسکن در امریکا، تنها در تحقیقات بعدی مشخص خواهد شد....
هشت تز در باره بحران اقتصاد از مالیه جهانی تا ملی شدن بانک ها: 1– بحران اقتصادی کنونی را باید از حیث تضادها و پویایی...
این مقاله به بررسی آن جنبه‌های اقتصاد سیاسی جهانی می‌پردازد که امیدوارم برای دولت‌ها و جنبش‌های ترقی‌خواه برا‌ی تغییر جهانی آگاهی‌بخش باشد. در این مقاله،...
رکود آغاز شده است. روزنامه‌نگاران همچنان با ابهام از اقتصاددانان می‌پرسند که آیا ما وارد رکودی محض می‌شویم یا خیر. یک لجظه هم آن را...