حزب از نظر لنین هال دریپر، نورمن گراس، آنتوان آرتوس، مارسل لیبمن، ارنست مندل، جان ریز، سیریل اسمیت فرهادسیدلو، فرشته ستار، ح.ریاحی، طاهرمصدق، قباد، صادق...