چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟ سرمایه‌داری پس از کمونیسم ترجمه حبیب ساعی می‌توان گفت که درک متعارف از سوسیالیسم بر چهار مبنای تئوریک استوار بود. این...
  برگردان: ح.ايثار، رامون، ح.ساعي، ب. سياووشان، خسرو طرح روي جلد: كريم انتشارات بيدار چاپ و صحافي فوسه كپي فهرست: تبار اسلام دودمان‌هاي حكومت‌هاي مطلقه                    ...
مترجم : افشار مقاله “اقتصاد سیاسی رهائی زنان” نوشته مارگارت بنستون در شماره سپتامبر 1969 نشریه مانتلی ریویو چاپ شد.  او زنان را چنین تعریف...
“موقعیت زنان، مانند هر چیز دیگری در جامعه پیچیده ما زمینه اقتصادی دارد”.  النور مارکس “مساله زن” معمولاً در تحلیل ساخت طبقاتی جامعه نادیده گرفته می‌شود....
مترجم : افشار . یونسی کیفیت تجزیه و تحلیل تئوریکی که انجام می‌دهیم با کیفیت سئوالاتی که در مقابل آن قرار می‌دهیم، مشخص می‌گردد. یکی...